• Home
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy v oblasti zpracování stavebních položkových rozpočtů mezi zpracovatelem Petrem Šafaříkem, Frýdlantská 151, Chrastava, IČO:86778323, (dále jen "zpracovatel") a jeho obchodními partnery (dále jen "objednatel"). 

Právní vztahy zpracovatele s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2) Názvosloví

Položkový rozpočet, je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, stavebních materiálů. 

Soupis prací a dodávek definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a kvantitu požadovaných prací, dodávek a služeb.

Výkaz výměr vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.

Oceněný výkaz výměr je nabídkový nebo kontrolní rozpočet vzniklý doplněním jednotkových cen do zadávacího výkazu výměr.

Rozpočtářské práce: odměna rozpočtáře za sestavení položkového rozpočtu.

3) Kvalita položkového rozpočtu:

Kvalita položkového rozpočtu je ovlivněna kvalitou projektové dokumentace. Čím nižší je stupeň projektové dokumentace, tím nižší může být kvalita rozpočtu. Vyloženě nekvalitním podkladem pro zpracování rozpočtu je projektová dokumentace, která není finálně dokončena a je aktualizována v průběhu provádění prací na rozpočtu. Při požadavku zpracování realizačního rozpočtu z projektové dokumentace ve stupni studie, případně DSP upozorňuji na fakt, že v takto zpracovaném rozpočtu nemusí být obsaženy všechny konstrukce a práce nutné k provedení stavby (např. detaily, návaznosti apod.) V těchto případech se nejedná o chybu a na toto nelze uplatnit reklamaci.

4) Reklamace

Z praktických zkušeností je zřejmé, že v rozpočtech se mohou vyskytovat chyby. Může se najít něco, co je v rozpočtu opomenuto, podceněno nebo nadhodnoceno. Chybou se rozumí stav, pokud nejsou ve výkazu výměr obsaženy konstrukce a práce uvedené v projektové dokumentaci nebo v jiném podkladu sloužícím pro tvorbu položkového rozpočtu, případně nejsou zapracovány např. doplňující informace od objednatele. Chybou není podhodnocený nebo nadhodnocený kvalifikovaný odhad (u konstrukcí a prací které nelze ocenit ceníkovými cenami). 

V případě že rozpočet prokazatelně obsahuje chyby, které ovlivní výslednou cenu odhadu nákladů díla o více než 15% (dle směrných cen), bude na rozpočet poskytnuta sleva 30% z ceny rozpočtářských prací a chyba ve výkazu výměr bude bezplatně odstraněna. 

Slevu z ceny rozpočtu nelze uplatnit, pokud chyba v rozpočtu vznikla vinou nekvalitního podkladu. V případě, že objednatel požaduje zpracování rozpočtu na základě nekvalitního podkladu, případně při expresním zpracování rozpočtu (např. přes noc) zpracovatel tímto objednatele upozorňuje na zvýšenou možnost vzniku chyb. Na takto vzniklé chyby nelze uplatnit reklamaci. 

Pokud nelze některé konstrukce a práce obsažené v projektu zahrnout do rozpočtu, bude tato skutečnost uvedena v popisu rozpočtu. V tomto případě se nejedná o chybu rozpočtu.

Chyba v rozpočtu nezakládá nárok na jakékoliv další kompenzace krom výše uvedených. Maximální výše kompenzace je možná do výše ceny rozpočtářských prací.

5) Metodika

Položkové rozpočty jsou zpracovány dle metodiky výpočtu RTS Brno, v doporučených (směrných) cenách dle RTS Brno. Položky které nelze ocenit dle ceníků jsou oceněny kvalifikovaným odhadem nebo dle porovnání s dalšími zdroji (např. konzultace s dodavatelem, internet apod…)

6) Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1.6.2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Zpracovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

V Chrastavě, dne: 1.6.2017


Petr Šafařík
Frýdlantská 151
46331 Chrastava

IČO:86778323

Tel.: +420 775 090 979
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.rozpoctylbc.cz

Nevíte si rady? Potřebujete poradit s přípravou stavby nebo znát cenové standardy?

pište na rozpoctylbc@seznam.cz nebo volejte +420 775 090 979

Adresa sídlo

Frýdlantská 151
     Chrastava 
     463 31

IČ: 86778323

Adresa kancelář

Družstevní 63
     Chrastava 
     463 31

Kontakty

 +420 775 090 979
rozpoctylbc@seznam.cz

Po - Pá: 800 - 16.00
     Návštěvy vždy po předchozí tel. dohodě.